لغات آیلتس و تافل : 10 تا واژه compound که باید بدانید!

لغات آیلتس و تافل

لغات آیلتس و تافل

با اینکه این آزمون ها بخش جدایی برای سنجش لغت ندارند اما دایره واژگانی شما در هر چهار مهارت مورد ارزشیابی قرار می گیرد. همانطور که در مطلب مربوط به معیارهای تصحیح رایتینگ و نمره دهی مصاحبه گفتیم (لینک ها در پایین همین مطلب موجود است)، یکی از آنها lexical resource است. در مهارت های لیسنینگ و ریدینگ نیز بطور مستقیم یا غیرمستقیم لازم است معنا و نحوه کاربرد لغات را بدانید. از این رو است که مطالعه لغات آیلتس و تافل پیش از آزمون ضروری است.

 

10 تا واژه compound برای آیلتس و تافل

واژگان ترکیبی یا compound از دو یا چند واژه تشکیل میشوند. ممکن است معنای آن ترکیبی از معنای واژگان تشکیل دهنده باشد یا اینکه با آنها متفاوت باشد. لغاتی که در پایین فهرست می کنیم می تواند در essay شما چه در آیلتس و چه در تافل به کار رود. به کالوکیشن ها و مثال های آنها توجه کنید.

 

1. firsthand: (adj) direct, personal contact

common collocations: firsthand look/ knowledge/ experience/ account

2. Widespread: (adj) prevalent, far-reaching, everywhere

Example: widespread corruption

3. Upside/downside: (n) positive and negative aspect of; advantage and disadvantage

Example: One potential upside of banning cars from city center is reducing pollution.

4. overestimate/underestimate: (v) to gauge the value of sb or sth too highly/too low

Example: The CEO of the company underestimated the knowledge of the employees.

5. Commonplace/everyday: (adj) common, ordinary, unremarkable

Example: Although nowadays we see cars as everyday items, in the past they used to draw a lot of attentions.

6. Backbone: (n) A) the foundation, stabilizing source of sth B) courage, conviction

Example (A): Technology is the backbone of scientific advancement.

Example (B): The young politician did not have the backbone to stand up for what he believed.

7. Tailspin: (n) in serious, very strong decline (situation, emotional state)

Collocations: go into a tailspin, be in a tailspin

8. Foresight/hindsight: (n) seeing ahead/looking back at sth with today’s understanding

collocations: have the foresight to do sth, in hindsight

9. Household: (n, adj) A) the group of people who live together, B) common

Example (A): As the economic problems become more tangible, number of households sinking into debt rises as well.

Example (B): After he played a leading role in the popular TV series, he became a household name. (everybody knows his name)

10. Extraordinary: (adj) not ordinary, special, exceptional

common collocations: extraordinary results/ circumstances/ beauty, etc.

قبل از استفاده این لغات در آزمون بهتر است تعدادی مثال برای هریک بخوانید تا از نحوه کاربرد آنها اطمینان حاصل کنید.

 

ارزشیابی و نمره دهی در اسپیکینگ تافل چگونه انجام می شود؟
رایتینگ آیلتس : درمورد نمرده دهی در رایتینگ آیلتس بیشتر بدانید
اسپیکینگ آیلتس : چطور در مصاحبه به شما نمره داده می شود؟

 

Leave A Reply