عبارات ضروری رایتینگ: ایجاد coherence در متن

عبارات ضروری رایتینگ

منظور از coherence چیست؟

واژه coherence به معنی ارتباط و وابستگی یا همبستگی است. اما منظور ما از coherent بودن متن (گفتاری و نوشتاری) چیست؟ متن باید معنادار، هدفمند و دارای یک سیر منطقی باشد، به طوری که تمامی اجزای آن (جملات و پاراگراف های مختلف) بهم مرتبط و پیوسته باشند و جزئی از کل محسوب شوند. برای ایجاد چنین نظامی، شما می توانید از ابزارهای مختلف واژگانی و گرامری استفاده کنید. برای مثال، هنگامی که دو ایده ی متضاد را مورد بحث قرار می دهیم، کاربرد واژه های متضاد به ما کمک می کند این تضاد را بیان کنیم. چنین ابزارهایی را که در ایجاد coherence ما را یاری می کنند، cohesive devices می نامند. یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در رایتینگ، عبارات پرکاربردیست که اغلب در ابتدای جملات یا پاراگرافها قرار می گیرند تا ارتباط بین جمله جدید را با مطالب قبلی مشخص کنند. مانند، however, therefore, …. در این مطلب، این عبارات ضروری رایتینگ را به طور دسته بندی شده برایتان فهرست کرده ایم.

 

عبارات ضروری رایتینگ برای ایجاد coherence

 • To State Your Opinion

In my opinion,
According to me,
In my view,
To me,
From my point of view,
I think
It seems to me that
I believe
From my perspective
To my way of thinking
It appears that
I suppose
I realize
I understand
I imagine
I feel 
 • Making Examples

For example,
 For instance,
such as
In other words,
as
like
that is
namely
To illustrate
To paraphrase 
 • To Compare

Similar to
As…as
in common
also
Either…or
In the same way,
Neither…nor
At the same time
Just as
resemble 
 • To Contrast

However,
But
On the contrary,
On the other hand,
Differ from
Nevertheless
Although
Though
Otherwise
Instead
Alternatively,
Even though 
 • To Generalize

Generally,
Generally speaking,
Overall,
On the whole,
In general,
By and large,
It seems to me that
I believe
All in all,
Basically,
Essentially,
As a rule,
All things considered
For the most part 
 • To Express Certainty

Certainly,
Undoubtedly,
Doubtless,
No doubt,
Definitely,
Of course, 
 • To Express Partial Agreement

More or less,
To some extent,
Up to a point,
Almost,
In a way,
So to speak, 
 • To Discuss Causes

Due to
Because
Because of
Owing to 
 • To Discuss Effects

Therefore,
As a result,
Consequently,
For this reason,
Thus,
So,
thereby
Eventually,
Hence,
The reason why 
 • To Mark Time

First,
Last
Second,
Lastly,
Third,
Then,
Firstly,
First of all,
Secondly,
Before
Thirdly,
After
During
While
To begin with
At the same time
Simultaneously
After this / that
Since
Meanwhile
Afterwards
Following this
When
As soon as 
 • To Add More Information

Furthermore
In addition
Also
And
Moreover
Similarly
Likewise
مسلما موارد بیشماری وجود دارد که در این فهرست نیامده اند، اما این ها پرکاربردترین عبارات در نگارش مقالات است. سعی کنید آنها را به طور طبیعی به کار ببرید و از کاربرد بیش از اندازه این ابزار بپرهیزید.
مطالب زیر نیز مفیدند:

Leave A Reply