تفاوت بین If و Whether

تفاوت بین If و Whether

شاید به ظاهر و در دیکشنری if و Whether  هم معنی و یا حتی یکسان معنی شده باشند، ولی از لحاظ گرامری هرکدام در جاهای مختلفی استفاده شده و معنای خاصی به جمله میبخشند.

 

♦ در جملات شرطی از if استفاده میکنیم.

¤ Ex: If I go to Canada, I will invite you.

¤ Ex: I would buy a car if I had money.

♦ برای نشان دادن دو نتیجه محتمل از whether استفاده میکنیم

¤ Ex: Charlie didn’t know whether Alice was going to the beach or the mountains for the weekend.

 

♦ در برخی موارد هم if و هم whether قابل استفاده هستند. برای مثال وقتی که سخنی از نتیجه به میان نمی آید ولی نتیجه قابل فهم است و نیازی به گفتنش نیست، مانند سوالات غیر مستقیم.

¤ Ex: Charlie didn’t know whether Alice was going away on Friday.

¤ Ex: Charlie didn’t know if Alice was going away on Friday.

در این مثال، عبارت “or not” نتیجه قابل فهم است و نیازی به گفتنش نیست. پس آلیس شاید جمعه بیرون نرود. زیرا که احتمال بیرونش نیازی به بیان کردن ندارد، پس میتوانیم از if و یا whether استفاده کنیم.

 


در شرایط زیر فقط از whether استفاده میکنیم:

  • قبل از مصدر با to 

¤ Ex: Charlie didn’t know whether to invite Alice to the party on Saturday. (Saying “He didn’t know if to invite Alice” just doesn’t work.”)

 

  • بعد از حرف اضافه

¤ Ex: Charlie wanted to have a conversation with Alice about whether she was away for the weekend. 

 

  • استفاده از or در جمله

¤ Ex: Charlie didn’t know whether to call or text to find out about her plans.

 

  • اگر عبارتی شرطی نقش فاعل جمله را ایفا کند 

¤ Ex: Whether Alice could come or not, Charlie was still going to throw the party, even if it was for Alice’s birthday. 


ویدیوی زیر در مورد تفاوت بین if و whether از engvid را حتما ببینید.


 

if یا whether؟ جواب سوالات زیر را در بخش نظرات بنویسید.

1. Did you find out _____ Alice was away this weekend?

2. ______ she can’t make it, will you still have the party?

3. “I don’t know ________ or not the weather will be nice enough for the beach,” Alice said.

4. I need to know _________ to mention the party to Alice or not.

5. _________ Charlie invites me to the party, I’ll attend.

Leave A Reply