تفاوت بین اسپلینگ بریتیش و امریکن

تفاوت بین اسپلینگ دو لهجه ی بریتیش و امریکن

زبان انگلیسی دارای دو لهجه ی اصلی، یعنی بریتانیایی و امریکایی است.
تفاوت بین این دو لهجه بیشتر در تلفظ آن ها مشهود است، اما در زمینه ی واژگان و اسپلینگ این دو لهجه هم تمایزاتی وجود دارد.
در ویدئوی زیرچند مورد از این تفاوت ها در زمینه ی اسپلینگ را مشاهده می کنیم:

نمونه های تفاوت ها:

“ize-” در برابر “ise-” در انتهای بعضی افعال

“er-” در برابر “re-” در انتهای بعضی اسامی

“or-” در برابر “our-” در انتهای بعضی اسامی

“yze-” در برابر “yse-” در انتهای بعضی افعال

“led-” در برابر “lled-” در انتهای بعضی افعال با قاعده در گذشته

“e-” در برابر “ae-” و “oe-” در ابتدا و وسط بعضی اسامی

“ense-” در برابر “ence-” در انتهای بعضی اسامی

“og-” در برابر “ogue-” در انتهای بعضی اسامی

Leave A Reply