تسک اول رایتینگ آیلتس جنرال : ده نمونه از سؤالات اخیر

تفاوت اسپیکینگ و رایتینگ

آیلتس جنرال، رایتینگ

می دانید که تسک اول رایتینگ جنرال یک نامه است که می تواند انواع مختلفی داشته باشد. یک نامه رسمی یا یک نامه دوستانه. تسک از شما میخواهد درباره ی موضوعی نامه بنویسید و یک سری اطلاعات را در آن بگنجانید. باید صورت تسک را با دقت بخوانید تا بتوانید نوع نامه و سبک نوشتاری را به خوبی تشخیص دهید. در پایین مطلب لینک های مفیدی برای این تسک گذاشته شده است. اما در ادامه ده نمونه از سؤالات اخیر تسک اول رایتینگ آیلتس جنرال را با هم مرور می کنیم.

نمونه سؤالات تسک اول رایتینگ آیلتس جنرال

1.You are going to another country to study. You would like to do a part-time job while you are studying, so you want to ask a friend who lives there for some help. Write a letter to this friend.

In your letter:

 • Give details of your study plans
 • Explain why you want to get a part-time job
 • Suggest how your friend could help you find a job

2. Write a letter to the manager of a cinema (movie theatre) about a jacket you have left behind after a film.

In your letter:

 • Describe the jacket
 • Describe where you were seated
 • Explain what you want to be done

3. You recently attended a conference and would like to give a presentation to your colleagues about it. Write a letter to your manager and include:

 • The topic of the conference
 • Why you want to present about it
 • When it could be done

4. You live with a roommate at university but you have trouble studying because of a problem related to your roommate. Write a letter to an administrator at your university and include:

 • Who you are
 • The problem
 • What you suggest they do

5. You saw an advertisement in the paper for a property management position at an apartment complex. Write a letter to express your interest.

Include:

 • Why you are writing
 • Your suitability for the role
 • How you would approach the position

6. You recently went to a public event (for example an exhibition, festival, or show) that you think your friend would enjoy. Write a letter to a friend.

In your letter:

 • tell your friend what the event was
 • explain why you think your friend would like the event
 • invite them to come to the event with you

7. You are going to throw a party and would like to cook a special dish for your guests but do not have the recipe. Write a letter to your friend.

In your letter:

 • tell your friend why you are having a party
 • explain what dish you want to cook and ask your friend for the recipe
 • invite your friend to the party

8. You own an old item that you think is valuable and would like to sell. Write a letter to the owner of an antique’s shop.

In your letter:

 • explain how you found the shop
 • describe the item that you would like to sell
 • say how much you would like to sell the item for

9. You have made a reservation at a hotel for a business trip for you and your colleagues. However, you need to make some changes to your booking. Write a letter to the hotel manager.

In your letter:

 • give details of your current booking
 • explain what changes you need to make and why
 • ask the manager to make some special arrangements for your business meetings

10. You have discovered a lot of rubbish in a lake near where you live. In the past, the lake had always been clean. Write a letter to the local council.

In the letter:

 • describe the type of rubbish that you saw in the lake
 • explain where you think the waste has come from
 • suggest what the council should do about the problem

مطالب مفید مرتبط با این موضوع:

نکات رایتینگ آیلتس : رایتینگ آیلتس جنرال ، تسک اول

جزوات آیلتس : دانلود کتاب Masterclass برای رایتینگ آیلتس جنرال

نوشتن نامه در رایتینگ آیلتس : عبارات پرکاربرد و مهم

چطور اگزمینر متوجه پاسخ های حفظی در اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس می شود؟

Leave A Reply