عبارات مفید برای بخش اسپیکینگ آیلتس

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس: Topic: nice home

عبارات مفید برای بخش اسپیکینگ آیلتس

عبارات مفید برای بخش اسپیکینگ آیلتس

زمانی که از ممتحن می‌خواهید توضیح بیشتری بدهد می‌‌توانید از اصطلاحات زیر استفاده کنید:

.Sorry, I didn’t quite catch that
?Could you say that again
?…Could you explain what you mean by

اگر می‌خواهید برای پاسخ خود توضیح بیشتری بدهید:

…To put in another way
…What I’m trying to say is
…What I mean is

 

اگر از پاسخ خود اطمینان ندارید، ساکت نشوید و از عبارات زیر استفاده کنید تا به خود زمانی بدهید تا پاسخ درست به ذهنتان بیاید:

.That’s a difficult question
.That’s a good question
.…I’ve never thought about it before but

 

برای موافقت، استفاده از عبارات زیر توصیه می‌شود:

I couldn’t agree more
I totally agree
Absolutely
Precisely
Definitely

 

برای مخالفت محترمانه از عبارات زیر می‌توانید استفاده کنید:

.……,That’s one way of looking at it. However
.That’s not always true

 

وقتی می‌خواهید نظرتان را بگویید:

……,As far as I’m concerned
……,As I see it
……,As far as I know

 

اگر مطمئن نیستید میتوانید بگویید:

I suppose
I would imagine

 

و بالعکس اگر اطمینان دارید میتوانید بگویید:

.…I’m convinced that
.There is no other way

 

اگر می‌خواهید قبل از اینکه ممتحن به شما بگوید حرف خود را تمام کنید:

To sum up
To wrap up

Leave A Reply