نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت سیزدهم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 12-1: Grammar Issues

در دو بخش قبلی نکات رایتینگ آیلتس (یازدهم و دوازدهم) به طور بسیار مختصر راجع به تنوع در ساختار گرامری بحث کردیم. در این قسمت و قسمت های بعدی با جزئیات بیشتری درباره اهمیت گرامر در این تسک صحبت میکنیم. ابتدا به توصیف بند اسکورهای آیلتس نگاهی بندازیم:

Band 5: Uses only a limited range of structures.

Band 6: Uses a mixture of simple and complex sentence forms.

Band 7: Uses a variety of complex structures.

بنابراین، اگه فقط از جملات ساده (فاعل+فعل+مفعول) استفاده میکنید، نمره ای بیشتر از 5 نصیبتون نخواهد شد. در این قسمت قصد داریم ساختاری که برای توصیف یک تغییر میتوانید استفاده کنید را معرفی کنیم.

نکات رایتینگ آیلتس : چطور راجع به یک تغییر بنویسیم؟

برای بیان وقوع یک تغییر در طول زمان از دو ساخت زیر می توان بهره برد:

1. a verb grammar:

Something+ verb+ adverb

Exp: The profit increases sharply.

2. a noun grammar:

A) something has/shows/experiences a + adjective+ noun.

Exp: The profit shows a sharp increase.

B) There is a + adjective+ noun in something

Exp: There is a sharp increase in the profit.

همانطور که می بینید معنای آنها یکسان است اما تنوع در ساختار گرامری، تسلط شما بر این بخش از زبان را نشان میدهد.

بنابراین هنگام توصیف تغییرات گراف میتوانید از همه این ساختارها استفاده کنید. اما هر کدام از این ها نیازمند دانستن حرف اضافه مناسب نیز است. در بخش بعدی نکات رایتینگ آیلتس راجع به حروف اضافه صحبت خواهیم کرد.

 

——————————————————————

Reference:

Guilfoyle, A. (2017). Practical IELTS strategies 3: IELTS writing task one [Academic module] (2nd ed.). Taiwan: Bookman Books

Leave A Reply