موضوعات اخیر رایتینگ آیلتس

موضوعات اخیر رایتینگ آیلتس

زبان آموزان آموزشگاه درخت جاويدان عليرضا و فرزاد كه در تاريخ 3 مارچ امتحان داشتند موضوع plastic bag را که یکی از موضوعات اخیر رایتینگ آیلتس است را در قسمت essay داشتند.

 

Plastic shopping bags are used widely and cause many environmental problems. Some people say they should be banned.

To what extent do you agree or disagree?

 

Leave A Reply