افزایش نمره رایتینگ و اسپیکینگ با استفاده از Relative Clauses

افزایش نمره رایتینگ و اسپیکینگ با استفاده از Relative Clauses

افزایش نمره رایتینگ و اسپیکینگ با استفاده از Relative Clauses

یکی از ۴ مولفه مهم در دو مهارت رایتینگ و اسپیکینگ نمره گرامر است که باید به خوبی به آن دقت کنید. استفاده از این ساختار به افزایش نمره رایتینگ و اسپیکینگ شما کمک خواهد کرد، به شرطی که بیش از حد از آنها استفاده نکنید.

به مثال زیر دقت کنید:

.The Truman Show is a movie about a man whose life is a fake one

 

عبارت whose life is a fake one ،یک ساختار Relative Clause است که معنای آن در کنار قسمت اول جمله تکمیل می‌شود.

 

برای ساختن Relative Clauses از Relative Pronouns استفاده می کنیم که انواع آن عبارتند از:

who: برای انسان و در برخی شرایط برای حیوانات
whom: برای انسان ها که کاربرد رسمی دارد
which: برای اشیا و حیوانات
that: برای انسان، اشیا و حیوانات که کاربرد غیر رسمی دارد
whose: برای نشان دادن رابطه مالکیت بین دو چیز
where: برای اشاره به اماکن
when: برای اشاره به زمان
why: برای بیان دلیل

.N1. My grandmother, who is now 90 years old, is a very healthy and active person

.N2. Jones is the man whom I went fishing with last spring

N3. The essay on global warming, which I found quite interesting to write, was published by a local magazine

.N4. Those were some of the examples that the lecturer gave

.N5. He was a good old friend, whom everybody loved, whose words were always wise

.N6. That’s the café where I met my husband

.N7. Sunday is the only day of the week when I can truly relax

.N8. He didn’t tell anyone the reason why he left the meeting

مطالب مرتبط:

گرامر پیشرفته:? While or whilst

یک نمونه cue card آیلتس همراه با پاسخ

Leave A Reply