نوشتن تاریخ به انگلیسی

تاریخ به انگلیسی

تاریخ به انگلیسی

در زبان های مختلف تاریخ به صورت های متنوعی نوشته و خوانده می شود. یکی از اشتباهات رایج زبان آموزان این است که هنگام نوشتن یا خواندن تاریخ به شیوه زبان مادری خود عمل می کنند. در این نوشته کوتاه یاد میگیریم که تاریخ به انگلیسی چطور نوشته و خوانده می شود.

 

تاریخ به انگلیسی در نوشتار

به هنگام نوشتن با چند روش تاریخ نویسی مواجه هستیم. شما می توانید تنها از اعداد استفاده کنید. در این صورت

  • در انگلیسی امریکایی، برخلاف فارسی، عدد ماه اولین عدد است. برای مثال نهم می 2018 بصورت زیر نوشته می شود:

5/9/2018

در این تاریخ، 5 عدد ماه می است، نه عدد روز. گاهی اوقات بجای نوشتن کامل سال، 2018، تنها دو عدد پایانی نوشته میشود: 5/9/18

  • اما در انگلیسی بریتانیایی، مانند، فارسی، عدد روز ابتدا و سپس عدد ماه نوشته میشود. مانند:

9/5/2018

  • به هنگام نوشتن شما همچنین میتوانید بجای استفاده از اعداد نام ماه را بنویسید. در این صورت به شکل زیر عمل می کنیم:

May 9, 2018

همچنین اگر روز هفته هم شامل شود، ابتدا روز هفته سپس ماه نوشته میشود مانند:

Wednesday, May 9, 2018

  • هنگام نوشتن دهه به انگلیسی می توانید با اضافه کردن s جمع به دهگان مورد نظر، آن را بنویسید. برای مثال دهه نود را بصورت زیر میتوان نوشت:

In the 1990s

برای کوتاه کردن آن می توانید دو عدد اول سال را ننویسید و بجای آن اپاستروف بگذارید:

In the ’90s

  • هنگام نوشتن قرن نیز بطور مشابه عمل میکنیم. منتها به عدد صدگان مورد نظر S جمع اضافه میشود. مانند قرن نوزدهم که به شکل زیر نوشته می شود:

In the 1800s

تاریخ به انگلیسی در گفتار

موارد ذکر شده در بالا صورت نوشتاری بود. برای گفتن تاریخ به انگلیسی امریکایی معمولا از اعداد ترتیبی (first, second,…) استفاده میکنیم. برای مثال تاریخ 5/9/2018 را به شکل زیر می گوییم:

May ninth, twenty eighteen

در انگلیسی بریتانیایی ترتیب ماه و روز متفاوت است:

The ninth of May, twenty eighteen

 

 

Leave A Reply