تفاوت بین too و as well

too و as well

تفاوت بین too و as well

گاهی پیش می آید که بخواهیم به جمله یا عبارتی که ذکر کرده ایم نکته ی دیگری اضافه کنیم. این مساله را می توان در فارسی با «همچنین» صورت داد. در زبان انگلیسی، دو واژه ی پر کاربرد too و as well بدین منظور به کار گرفته می شوند. در این بخش قصد داریم تفاوت بین too و as well را توضیح دهیم و برای هر کدام مثال هایی ارائه کنیم.

از نظر معنایی، می توان گفت که تفاوتی بین too و as well وجود ندارد، اما سبک گفتاری (یا توشتاری) ما تعیین می کند کدام واژه بهتر است به کار گرفته شود.

Too

در بخش اول تفاوت بین too و as well ، در مورد واژه ی too صحبت می کنیم.
این کلمه معمولاً در اسپیکینگ و موقعیت‌های غیررسمی بکار گرفته می‌شود، و جایگاه آن اکثراً در انتهای جمله است:

Jack’s having chicken. I’ll probably have chicken too. جک جوجه میخوره. من هم شاید جوجه بخورم
he learned Arabic well, and quickly too. او عربی رو خوب، و خیلی هم سریع یاد گرفت

البته می‌توان در موقعیت های رسمی‌تر، از too بلافاصله پس از فاعل نیز استفاده کرد.
در این صورت، تاکید بر فاعل جمله است:

This too will pass. این نیز بگذرد
We too must play our part. ما هم باید نقش خود را ایفا کنیم

فراموش نشود که too معانی دیگری نیز دارد (مثلاً، too much = خیلی زیاد) اما در این بخش تنها در مورد معنای «نیز» و «همچنین» آن صحبت کردیم.

As well

واژه‌ی as well نیز به مانند too بیشتر در اسپیکینگ بکار گرفته می‌شود، اما نسبت به آن رسمی‌تر است.
دیگر شباهت as well به too، جایگاه آن در جمله است که عمدتاً در آخر جمله قرار می‌گیرد:

I’d like a cup of coffee, and a glass of water as well. من یه فنجون قهوه میخوام، و یک لیوان آب هم همینطور
Are they coming as well? آنها هم میان؟

در عین حال، می‌توان as well را بین دو اسم بکار برد. در این صورت، یک as دیگر به انتهای آن اضافه شده، و معنای لفظی آن به «علاوه بر» نزدیکتر می‌گردد:
She is a talented musician as well as being a photographer. او علاوه بر عکاس بودن، یک موسیقیدان با استعداد نیز هست
I need to go to the bookshop as well as the bank. من علاوه بر بانک باید به کتابفروشی هم بروم
نکته‌ی مهمی که باید در این بخش بدان اشاره کرد این است که در صورتیکه بخواهیم جمله‌ای منفی را بیان کنیم، به جای as well یا too باید از either استفاده کنیم:
It’s not an easy car to drive, and at $40,000 it’s not cheap either.
.این ماشینی نیست که بشه باهاش راحت رانندگی کرد، و 40 هزار دلار هم پول کمی نیست
در جمله ی بالا، هر دو بخش جمله (ماشینی نیست؛ پول کمی نیست) منفی می‌باشند.
لذا باید به جای too یا as well، واژه‌ی either را بکار برد. به مثال‌های دیگر نیز توجه کنید:
I don’t have any money right now.’ ‘Me either.’ «من الان پول ندارم». «من هم همینطور»
We tried another method, but that didn’t work either. ما روش دیگه‌ای رو هم امتحان کردیم، اما اون هم جواب نداد
در ویدئوی زیر، تفاوت بین too و as well و همچنین also بیشتر توضیح داده شده است:

Leave A Reply