تفاوت بین neither و either

neither و either

تفاوت بین neither و either

علیرغم این موضوع که این دو واژه تنها در یک حرف با یکدیگر تفاوت دارند، اما معانی neither و either کاملاً متفاوت است.
لذا باید از این تفاوت آگاهی داشت تا از تغییر شدید معنی جمله جلوگیری شود.

به طور کلی، either به معنای «یکی از دو گزینه» (یا این، یا آن، ولی نه هر دو)، و neither به معنای «هیچ کدام» (نه این، نه آن) به کار گرفته می‌شوند. دقت داشته باشید که در either فقط یکی از گزینه ها مورد نظر است. در صورتی که بخواهیم بگوییم هر دو گزینه ممکن می‌باشند، از both استفاده می‌کنیم.

واژه های neither و either به شکل های مختلفی در جمله ظاهر می‌شوند. این شکل ها عبارتند از: صفت، قید، ضمیر، یا حرف ربط.
در ادامه با بیان مثال های مختلف این دو واژه را بیشتر توضیح خواهیم داد:

صفت

صفت واژه ای است که قبل از اسم آمده و برای توصیف آن به کار گرفته می‌شود.

You can buy either car. [= شما می‌توانید یکی از این خودروها را بخرید]

I’m not sure. Neither car is fast enough. [= مطمئن نیستم. هیچ کدام از این خودروها به اندازه کافی سریع نیست]

ضمیر

ضمیر در یک جمله جای اسم را می‌گیرد تا از تکرار آن جلوگیری شود.

A: Do you want a red or blue marker?     B: Either will do.
آ: ماژیک قرمز نیاز داری یا آبی؟     ب: هر کدوم باشه خوبه

Alice and Jack went to the movies. Neither liked the film they watched.
.آلیس و جک به سینما رفتند. هیچ کدام از فیلم خوششان نیامد

حرف ربط

در اینجا، either و neither جهت بیان گزینه های موجود به کار می‌روند. به عبارتی دیگر، از آن ها کمک گرفته می‌شود تا گزینه های موردنظر به هم متصل شوند:

You can either read a book or go to sleep. [= یا میتونی کتاب بخونی یا بری بخوابی]

I eat neither pizza nor sandwich for breakfast.  [= من واسه صبحانه نه پیتزا میخورم و نه ساندویچ]

قید

بر خلاف آنچه در بالا اشاره شد، اگر neither و either در حالت قید به کار گرفته شوند، فرد قصد دارد موافقت خود را با جمله‌ی گوینده‌ی اولیه اعلام کند، یا بگوید که خود یا شخصی دیگر، وضعیتی مشابه با گوینده‌ی اولیه دارد. در واقع، می‌توان گفت معادل این دو واژه در فارسی «من هم همینطور» در جملات منفی می‌باشد. با این وجود، تفاوت آنها در این موضوع است که either در جمله‌ای به کار گرفته می‌شود که فعل کمکی منفی در آن ظاهر شده است:

If you don’t eat anything, I don’t touch the food, either.
If you’re not eating anything, neither am I.

اگر در مثال بالا دقت کنید، گوینده میخواهد اعلام کند همان کاری را انجام نمی‌دهد که فرد مقابلش انجام نمی‌داد. یعنی در واقع هر دو از انجام کاری خودداری می‌کنند (موافقت در جمله ای منفی). نکته‌ی اول در این مثال ها این است که فعل کمکی پس از neither و either از جمله‌ی اولیه تبعیت می‌کنند. لذا در مثال اول از do، و در مثال دوم از be استفاده شد. در ضمن، در صورت استفاده از neither، باید ابتدا فعل کمکی و بعد فاعل به کار رود، اما در either، می‌توان یا به فاعل و فعل کمکی بسنده کرد، یا جمله را به صورت کامل نوشت:

If you don’t eat anything, I don’t, either.

در آخر، اگر بخواهیم برعکس موقعیت بالا، یعنی موافقت با جمله‌ای مثبت را بیان کنیم، به جای either از too، و به جای neither از so استفاده می‌کنیم:

I will take the exam next week, and my classmates take it next week, too.

I enjoyed breakfast, and so did she.

 


مطالب مرتبط:

تفاوت بین Might و May

تفاوت بین who و whom

تفاوت بین Yet و Already

Leave A Reply