اشتباهات رايج با جمله های مجهول

گرامر مجهول

اشتباهات رايج با جمله های مجهول

یکی از اشتباهات رایج زبان آموزان استفاده نادرست از جمله های مجهول و معلوم به جای همدیگر است. در این بخش چندین جمله را برای مثال باهم میبینیم:

در کدام یک از جمله های زیر ساختار مجهول به درستی استفاده شده است؟

The amount of rainfall was increased last month.

An increase in rainfall was seen last month.

The UK was experienced an increase in rainfall.

Rainfall has been reduced this year.

Income tax has been reduced this year.

◊ جملات درست:

جمله 2 و 5 صحیح است. بقیه جملات باید به این شکل نوشته شوند:

1. The amount of rainfall INCREASED last month.

3. The UK EXPERIENCED an increase in rainfall.

4. Rainfall HAS DECREASED / HAS REDUCED this year.

(ما استفاده از decreased را بیشتر ترجیح میدهیم چون معمولا reduce زمانی استفاده میشود که کسی مسئول کاهش باشد)

OR: There has been less rainfall this year.

 

◊ نکته:

از is reduced زمانی استفاده میشود که کسی مسئول کاهش باشد. پس taxes are reduced by a government صحیح است، اما rainfall is reduced غیرممکن است. 

 

 


شاید دوست داشته باشید بخوانید:

اشتباهات رایج انگلیسی : کاربردهای advise, suggest, recommend

دانلود کتاب اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

کتاب Practical English Usage

Leave A Reply