آکادمیک رایتینگ 2 (Academic Writing)

تسک اول و دوم رایتینگ آیلتس

آکادمیک رایتینگ

در قسمت قبل راجع به اجزای اصلی یک essay صحبت کردیم. گفتیم که content، organization، و language بخش های مهم نگارش علمی یا آکادمیک رایتینگ اند. همچنین به معرفی content پرداختیم و با مثال شیوه آماده سازی مطالبی که باید در essay نوشته شود را نشان دادیم. در این قسمت به سراغ organization خواهیم رفت.

بهترین ساختار یا organization برای essay چیست؟

از لحاظ ساختاری essay را میتوان به 5 بخش تقسیم کرد:

  1. Title: عنوان مقاله باید موضوع مقاله را بطور واضح مشخص کند.
  2. Introduction: پاراگراف مقدمه باید یک بک گراند کلی از موضوع بدست دهد و در ابتدا یا انتهای پاراگراف thesis statement (جمله ای که به وضوح موضوع مورد بحث در مقاله را مشخص میکند) مطرح شود.
  3. Body 1: پاراگراف بدنه باید شامل topic sentence باشد. topic sentence جمله ایست که معمولا در ابتدای پاراگراف نوشته میشود و موضوع آن پاراگراف را معرفی میکند.
  4. Body 2: این پاراگراف نیز مانند پاراگراف قبلی باید شامل topic sentence باشد.
  5. Conclusion: در پارگراف نتیجه گیری thesis statement دوباره مطرح میشود و نویسنده میتواند نظر شخصی خود را در این پاراگراف بگنجاند.

ویدئو زیر را ببینید تا با جزئیات بیشتر هر یک از این بخش ها آشنا شوید.

 

 

نکته دیگر قابل ذکر در بحث ساختار این است که باید اجزای مختلف essay در آکادمیک رایتینگ پیوستگی و انسجام داشته باشند. برای روشن شدن این نکته ویدئو زیر را ببینید:

 

 در بخش بعدی در مورد language بحث خواهیم کرد.

منبع: Futurelearn.com

Leave A Reply