گرامر تافل : قواعد گرامری لازم برای سوالات sentence correction بخش 2

شروع جملات در رایتینگ تافل

گرامر تافل

در قسمت قبلی این مطالب سه نوع از ساختارهای مهم و رایج که در بخش sentence correction آزمون تافل مورد سوال قرار می گیرند را با هم مرور کردیم. در این قسمت از گرامر تافل سه نوع ساختار گرامری دیگر را توضیح می دهیم.

 

Pronoun Reference

اینها ضمایری هستند که پیدا کردن مرجع آنها کار آسانی نیست. برای مثال:

I gave the pencil to my brother, and got it back again later.

در این جمله ضمیر it در بندجمله دوم مشخص است که به pencil ارجاع می دهد. اما در نمونه زیر مرجع این ضمیر نامشخص است:

I gave the pencil and the lighter to my brother, and got it back again later.

ضمیر it در این جمله ممکن است به pencil یا lighter ارجاع دهد. در جملات باید از این نوع ابهامات دوری شود.

 

Pronouns: Subjects vs. Objects

باید هنگام استفاده از ضمایر به اینکه شکل فاعلی آن را استفاده کنید یا شکل مفعولی دقت کنید. شکل فاعلی معمولا پیش از فعل اصلی ظاهر می شود و شکل مفعولی بعد از فعل و بعد از حروف اضافه. این مساله برای ضمایر شخصی خیلی پیچیده نیست. اما معمولا برای استفاده صحیح از whom دچار مشکل می شویم. باید این نکته را در نظر داشته باشید که همانطور که him صورت مفعولی he است، whom نیز صورت مفعولی who است. بنابراین هرجا بتوانید یکی از ضمایر شخصی مفعولی را جایگزین کنید یعنی باید از whom استفاده کنید. می توانید شکل جمله را تغییر دهید تا این آزمایش جواب دهد. برای مثال مطمئن نیستید در پرسش زیر who باید در ابتدا قرار گیرد یا whom.

Whom did you see? or Who did you see?

جمله را از حالت سوالی خارج کنید: You saw whom/who?

چون بعد از فعل قرار گرفتند مشخص است که صورت مفعولی یعنی whom صحیح است. اما برای اطمینان بیشتر می توانید این دو را با ضمایر شخصی فاعلی و مفعولی جایگزین کنید:

You saw him? or You saw he?

مشخص است که he که شکل فاعلی است اشتباه است.

به این نکته توجه داشته باشید که در انگلیسی روزمره تقریبا از whom استفاده ای نمی شود و در همه جایگاه ها از Who استفاده می کنند. اما به لحاظ گرامری کاربرد Who در جایگاه مفعول (بعد از فعل و حرف اضافه در شکل خبری جمله) اشتباه است.

 

Faulty Comparisons

این مشکل معمولا در شرایط زیر به وجود می آید:

  1. ناتمام گذاشتن جمله
  2. اشتباه در ترتیب کلمات جمله
  3. انتخاب کلمه نادرست برای شمار چیزهایی که درموردشان در حال صحبت هستید

یک مثال بارز برای شماره یک این است که هنگام مقایسه فراموش می کنیم برای بندجمله دوم فعل بگذاریم. مثل جمله دوم زیر که نادرست است.

I like skiing more than my wife does.

I like skiing more my wife.

یکی دیگر از اشتباهات رایج در مقایسه این است که وقتی شمار تعداد چیزهایی که در حال مقایسه آنها هستید از دو تا بیشتر است از صفات عالی (most, -est) استفاده نمی کنید. صفات برتر (more, -er) فقط برای مقایسه بین دو چیز است نه بیشتر.

 

در قسمت بعدی گرامر تافل سه نوع ساختار دیگر را مرور خواهیم کرد.

 

 

Leave A Reply