ارزشیابی و نمره دهی در اسپیکینگ تافل چگونه انجام می شود؟

سؤالات اخیر اسپیکینگ تافل

بخش اسپیکینگ تافل

همانطور که می دانید تغییراتی در جهت کوتاه شدن آزمون تافل به تازگی اعمال شده است.بر اساس فرمت آزمون جدید، بخش اسپیکینگ تافل حدود 17 دقیقه طول می کشد که شامل 4 تسک می شود (برای جزئیات بیشتر به اخبار تغییرات بروید). این تسک ها خود از سه نوع مختلف اند که می توانید از اینجا با هر یک از انواع تسک ها آشنا شوید. اما نکته دیگری که هر داوطلب باید بداند این است که چه فاکتورهایی در نمره دهی موثر اند. به عبارت دیگر نمره دهی در اسپیکینگ تافل چگونه انجام می گیرد؟

 

نمره دهی در اسپیکینگ تافل

تخصیص نمره به هریک از انواع تسک ها (ترکیبی یا مستقل) کمی با یک دیگر متفاوت است. اما به طور کلی فاکتورهای اصلی مد نظر مصحح سه مورد زیر است:

 

Delivery:

How clearly and intelligibly you speak (this includes pronunciation, flow, pacing, and intonation)

Language use:

How well you use grammar and vocabulary to express yourself

Topic development:

How coherently you construct your response by connecting thoughts and elaborating on ideas

مصحح ها بر اساس فاکتورهای بالا برای هر تسک یک نمره از 0 تا 4 به شما خواهند داد. این نمره خام هر تسک است و شما در آخر نمی توانید نمره خام خود را ببینید بلکه تنها رتبه بندی زیر را دریافت خواهید کرد:

  • Weak (0-1)
  • Limited (1.5-2)
  • Fair (2.5-3)
  • Good (3.5-4)

در پایان نمره های شما از چهار تسک بخش اسپیکینگ با هم جمع بسته می شود و به مقیاس 0 تا 30 تبدیل می شود. در پایان شما نمره ای از 0 تا 30 برای بخش اسپیکینگ دریافت خواهید کرد.

 

 

Leave A Reply