نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (14)

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 7-2: Essay Coherence: Keep on course

در قسمت قبلی راجع به اهمیت coherence & cohesion در رایتینگ آیلتس گفتیم. همچنین گفتیم برای استفاده از cohesive device در رایتینگ آیلتس می توانید از متدهای نگارشی مختلفی استفاده کنید. یکی از آنها تابلوهای راهنما بود که توضیح داده شد. در این قسمت به سراغ متدهای دیگری می رویم که وجود پیوستگی را در مقاله شما تضمین خواهد کرد.

 

cohesive device در رایتینگ آیلتس

در توضیح تابلوهای راهنما گفتیم که برای شروع پاراگراف بدنه اول خوب است که از آنها استفاده کنید. اما برای شروع پاراگراف دوم یا دلیل دوم برای ساپورت نظرتان، بهتر است از transition sentences استفاده کنید. این جملات باعث می شود گذر از دلیل اول به دلیل دوم به خوبی انجام بگیرد. برای استفاده از این جملات می توانید به شیوه زیر عمل کنید:

Apart from…/In addition to…/As well as… + First reason (as a noun phrase) + restating your opinion+ second reason

در توضیح تابلوهای راهنما از مثال نظر شما راجع به ممنوعیت عبور و مرور ماشین ها در مرکز شهر استفاده کردیم. دلیل اول شما برای مخالفت با این ممنوعیت اگر غیرعملی بودن آن باشد (که آن را در پاراگراف بدنه اول بطور کامل توضیح داده اید و ساپورت کرده اید) پاراگراف بدنه دوم را می توانید به این شکل آغاز کنید:

Apart from impracticality/its impractical nature/being impractical, excluding cars form urban centers would also be unpopular.

نکته ای که خوب است رعایت کنید این است که اگر در پاراگراف بدنه اول از کلمه impractical استفاده کردید، بهتر است در پاراگراف دوم از یک واژه مترادف استفاده کنید. برای نمونه :

Apart form its infeasibility/ its questionable viability/ the difficulty of implementation

در قسمت های بعدی صحبت در مورد cohesive device در رایتینگ آیلتس را ادامه خواهیم داد.

Leave A Reply