چند نمونه سوال از بخش دوم اسپیکینگ آیلتس

15 عبارت کاربردی برای اسپیکینگ آیلتس: Topic:Education

بخش دوم اسپیکینگ آیلتس

در بخش دوم اسپیکینگ آیلتس به شما یک کیوکارد داده میشود. شما یک دقیقه زمان دارید که راجع به موضوع فکر کنید و نت بنویسید. سپس باید یک تا دو دقیقه راجع به آن صحبت کنید و مواردی که از شما خواسته شده را در صحبت های خود بگنجانید. قبلا نکاتی را راجع به این بخش در اختیارتان گذاشتیم (از اینجا بخوانید). این بار چند نمونه سوال را با هم مرور میکنیم و چند واژه کاربردی برای هر یک را فهرست میکنیم.

 

نمونه سوال 1

Describe someone you know who has started a business. you should say:

 • who this person is
 • what work this person does
 • why this person decided to start a business and explain whether you would like to do the same kind of work as this person.

واژگان مرتبط

Entrepreneur

build up

thriving business

set out

spur on

turn over

نمونه سوال 2

Describe a photo that you remember well. you should say:

 • what’s in it
 • when it was taken
 • who took that photo and explain why you remember it so well.

نمونه سوال 3

Describe an item you bought but do not often use. you should say:

 • when you bought it
 • where you bought it
 • why you bought it and explain why you don’t often use it.

واژگان مرتبط

overjoyed

keen interest

burning desire

bewildering variety

sheer joy

sweep over

نمونه سوال 4:

Describe a zoo that you enjoyed visiting. You should say:

 • where it was
 • when it was
 • what animals you saw and why you liked it.

واژگان مرتبط

enchanted

predator

mammal

reptile

exotic animals

keeper

insatiable

نمونه سوال 5

Describe a book that had a major influence on you. you should say:

 • What the name of the book and the author is
 • how you first heard of the book
 • what the main story of the book is and why it played such an important role in your life.

واژگان مرتبط

inspiring book

profound impact

exceptional aptitude

illustrious career

bizarre

wicked character

contemplate

incentivized

مطالب زیر نیز ممکن است کمک کننده باشد:

اسپیکینگ آیلتس : Part zero! چطور در ابتدا تأثیر مثبتی روی آزمونگر بگذاریم؟
موضوعات احتمالی کیو کارد ؛ ژانویه تا آوریل ۲۰۱۹ (بخش اول)

 

Leave A Reply