واژگان مهم اسپیکینگ آیلتس: این 5 کلمه را امروز یاد بگیرید.

موضوع اقتصاد در آیلتس

اسپیکینگ آیلتس

همانطور که بارها تکرار کردیم، توان واژگانی شما یک چهار از نمره ی کل بخش اسپیکینگ آیلتس را به خود اختصاص می دهد. برای اینکه استرس نداشته باشید و بتوانید جملات صحیح بسازید، فکر خوبیست که با ساختارهای گرامری و واژگانی که به آنها تسلط دارید، این بخش را پشت سر بگذارید. بنابراین، پیش از آزمون تا می توانید تمرین کنید و ساختارها و واژگان متفاوت را به کار ببرید. در این مطلب تنها 5 واژه ی سطح بالا برای به کار بردن در اسپیکینگ آیلتس برایتان در نظر گرفتیم. سعی کنید این واژگان مهم اسپیکینگ آیلتس را پیش از آزمون در جملات مختلف به کارببرید تا جایی که بتوانید بطور صحیح و طبیعی از آن استفاده کنید.

 

5 واژه مهم اسپیکینگ آیلتس

Plethora (n)

meaning: a lot of sth (usually to emphasize the excess)

Example: Rich people seem to have a plethora of hobbies just inside their homes.

Mesmerize (v)

meaning: to attract attention

Example: When I was in Bali, I was mesmerized by the exotic scenery. 

However (adv)

meaning: but

Example: I used to play a lot of video games, however, now I’m too busy to spend my time on that.

Recapitulate (v)

meaning: to summarize

Example: To recapitulate this lecture, I’ll go over the main points.

Dilemma (n)

meaning: a difficult situation to choose between two (or more) things. 

Example: When I was accepted to study at two great universities, I was facing a dilemma. 

مطالب زیر نیز مفیدند:

واژگان برای آیلتس: چطور از «هنر» حرف بزنیم؟
موضوعات پیشبینی شده برای رایتینگ آیلتس در نوامبر و دسامبر 2020 (1)

Leave A Reply