نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت بیست و دوم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 17: Approaching a map

در رایتینگ آیلتس ، تسک اول ممکن است اشکال مختلفی برای توصیف به شما داده شود. تا به اینجا راجع به گراف ها، دیاگرام ها، جداول، نمودارهای دایره ای در بخش های پیشین صحبت کردیم. این بار به سراغ نقشه ها می رویم. نقشه ها نیز مانند بسیاری دیگر از انواع شکل ها، تغییرات در زمان را به نوعی نمایش می دهند. مثلا ممکن است دو نقشه از یک مکان را در دو زمان متفاوت داشته باشیم و یا اینکه در یک نقشه با استفاده از رنگ های متفاوت، تغییرات زمانی را مشاهده کنیم. تا به اینجا لغات و گرامر مناسب برای توصیف تغییرات در زمان را آموخته ایم. در این قسمت بیشتر راجع به زبان مربوط به نقشه ها صحبت می کنیم.

رایتینگ آیلتس ، تسک اول، نقشه ها
رایتینگ آیلتس

چطور نقشه ها را در رایتینگ آیلتس توصیف کنیم؟

نوشتن یک overview

برای نوشتن یک پاراگراف کلی یا overview باید به این نکات در نقشه توجه کنیم:

  1. آن شهر/منطقه/پارک … چطور تغییر کرده است؟ برای مثال تغییر در وسعت یک شهر
  2. چه عواملی باعث ایجاد این تغییرات شده اند؟ برای مثال خط آهن جدید

نوشتن پاراگراف جزئیات

نوشتن پاراگراف جزئیات برای نقشه ها مانند گراف ها و دیگر شکل هاست که در بخش های پیشین نکات رایتینگ آیلتس توضیح دادیم. تنها باید به این نکته توجه کنید که اگر بجای دو نقشه که تغییرات زمانی را نشان می دهند، یک نقشه بدون زمان داده شود، باید آن را به دو یا سه بخش منطقی تقسیم کنیم و سپس شروع به توصیف آن نماییم. مانند توصیف دیاگرام ها.

واژگان لازم برای توصیف نقشه ها

یکی از مشکل ترین بخش های مربوط به توصیف نقشه ها، لغات و واژه های مربوط به نقشه است. بنابراین در این بخش لغات ضروری مورد نیاز را به تفکیک فهرست میکنیم.

توصیف direction

لغات مربوط به جهت های جغرافیایی را در فهرست زیر می بینیم. واژه اول اسم و واژه دوم صفت است. به این نکته توجه کنید که این جهت ها در نقشه ها با حرف بزرگ نوشته می شوند اما در متن لازم نیست با حرف بزرگ بنویسیم.

North, northern

South, southern

West, western

East, eastern

Northeast, northeastern

Southeast, southeastern

Northwest, northwestern

Southwest, southwestern

توصیف change

برای توصیف تغییرات می توانید از انواع فعل ها و اسم هایی که در پایین فهرست شده اند استفاده کنید. واژه اول فعل و دومی اسم آن است.

(re)construct, construction

demolish, demolition

(re)develop, development

replace, replacement

modify, modification

rebuild, rebuilding

expand, expansion

contract, contraction

evolve, evolution

transform, transformation

grow, growth

convert, conversion

واژه های مربوط به نقشه

General features: construction, infrastructure, facilities, amenities, transportation, vacant land
Adjectives of industries: agricultural, retail, tourism, manufacturing, recreational, technology
Nouns of areas: region, district, zone, province, part, section
Adjectives of areas: rural, urban, industrial, residential, commercial, coastal
Natural features: lake, forest, mountain, erosion, river, pasture
Nouns of specific areas: outskirts, suburb, seaside, coast, border, center
Adjectives referring back: original, once, former, previous

 

در قسمت بعدی نکات رایتینگ آیلتس در مورد giving final thoughts صحبت خواهیم کرد.

Leave A Reply