نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (19)

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 9-3: The Essay Introduction

در قسمت هجدهم راجع به معرفی argument در مقدمه مقالات argument صحبت کردیم. در این مطلب به سراغ چگونگی معرفی issue در مقالات discussion می رویم. مقالات discussion برخلاف مقالات argument بخش نظر شخصی را ندارند.

 

معرفی issue در مقالات discussion

برای معرفی issue در مقالات discussion می توانید از دو الگوی زیر استفاده کنید:

الگوی اول

الگوی اول بر این اساس بنا شده است که جمله background یا پیش زمینه بیان کرده است که مساله مورد نظر مهم و جدی است. حال که می خواهیم خود مساله را معرفی کنیم از الگوی so , it is important to discuss this پیروی می کنیم. این همان الگوی cause and effect است. برای نمونه می توانید از ساختارهای زیر برای این الگو استفاده کنید:

A) background.+ So/thus/therefore/given this, it is certainly/clearly/definitely important to/necessary to ….. (Example: explore the causes, and discuss methods to deal with this issue.)

B) background.+ So/thus/therefore/given this, ………(Example: an exploration of the causes, and a discussion of methods to deal with this issue) is certainly/clearly/definitely needed/justified/warranted/worthwhile/important.

الگوی دوم

الگوی دوم ساده تر و سرراست تر از قبلیست. براساس اینکه در نظر دارید راجع به علت و معلول مساله صحبت کنید یا پیشنهاداتی دارید می توانید از هر یک از ساختار زیر استفاده کنید.

Causes: background.+ Here I will consider/examine/explore/discuss/analyze the underlying reasons for/the root causes of/the factors contributing to

Effects/Problems: background.+ Here I will consider/examine/explore/discuss/analyze the effects/the consequences/the results of …

Suggestions: background.+ Here I will give/offer/provide suggestions/recommendations/ some advice on how to address/help rectify/ameliorate/tackle/deal with this problem/issue/concern.

OR background.+ Here I will suggest/consider/discuss methods/possible ways/strategies to address/help rectify/ameliorate/tackle/deal with this problem/issue/concern.

در قسمت بعدی به سراغ این بخش از مقدمه در مقالات mixed می رویم.

Leave A Reply