مصاحبه ی کامل آیلتس از آزمون های اخیر: June, 2021, social media

ده کیوکارد اخیر از مصاحبه آیلتس

اسپیکینگ آیلتس

مصاحبه ی کامل آیلتس شامل سه تسک است. تسک اول شامل پرسش و پاسخ های کوتاه است و راجع به مسائل روزمره است. در تسک دوم به شما یک کیوکارد داده می شود تا پس از یک دقیقه نت برداری، در حدود دو دقیقه راجع به آن موضوع صحبت کنید. در بخش سوم، سوالاتی در مورد موضوع کیوکارد از شما پرسیده می شود که باید به آنها پاسخ های بلند بدهید. در این مطلب یک مصاحبه ی کامل را باهم مرور می کنیم.

 

مصاحبه ی کامل آیلتس در ماه جون

 

Part 1 

Topic: Country  (3 of these questions)

Which country are you from? 

Which part of the country do most people live in?

What is the best thing about your country?

Topic: BBQ (3 of these questions) 

Do people in your country like BBQ’s? 

  What kind of food do people normally eat at a BBQ? 

Do you prefer to eat outdoors or indoors? 

Topic: Special Costumes

Do you like to wear special costumes? 

Did you like to try on special costumes when you were a child? 

Would you like to buy a special costume in the future? 

 

Part 2:

 

Describe a time you saw something interesting on social media

You should say:

When it was

Where you saw it

What you saw

And explain why you thought it was interesting

Part 3: Social Media

What are the most popular social media sites in your country? 

Are there any local/foreign social media sites that are popular? Which social media sites do old/young people use? 

What are the advantages and disadvantages of sharing your life online? 

Do you think it is important to be on social media? 

برای تسک اول بین 10 تا 20 ثانیه و برای تسک سوم بین 30 تا 40 ثانیه برای پاسخ در نظر بگیرید.

 

پیشبینی موضوعات رایتینگ آیلتس : از ماه جون تا سپتامبر 2021

Leave A Reply