مصاحبه آیلتس: 5 کیوکارت سخت از بخش دوم اسپیکینگ آیلتس

ده کیوکارد اخیر از مصاحبه آیلتس

بخش دوم مصاحبه

در بخش دوم اسپیکینگ به شما یک کیوکارت داده می شود. یک دقیقه وقت خواهید داشت تا فکر کنید و پس از آن بین یک تا دو دقیقه صحبت کنید. در آن یک دقیقه زمان تان باید از ایده هایتان نت برداری کنید (برای اطلاع بیشتر از چگونگی نت برداری در این یک دقیقه به اینجا بروید.). موضوعات معمولا پیچیده نیستند. در مورد نظر شخصی شما یا تجربیات شما در گذشته است. گاهی اما می بینیم که سوال کمی سخت تر است. برای آمادگی بیشتر بد نیست خودتان را برای موضوعات سخت نیز آماده کنید. در ادامه 5 کیوکارت سخت بخش دوم اسپیکینگ آیلتس را در اختیارتان قرار می دهیم. این کیوکارت ها در سوالات اخیر مشاهده شده اند.

کیوکارت سخت در بخش دوم اسپیکینگ آیلتس

1

Describe a museum you like. You should say:

-What kind of museum it is

-what kind of people go there

-when you first went

-and explain why you liked it

2

Describe a family business you know. You should say:

-what kind of business it is

-how you first heard of this business

-how often you go there

-and explain why you think it is a good business

3

Describe a plant that is grown in your country. You should say:

-what the plant is

-where it is grown

-why you like or dislike it

-and explain why it is important to your country

4

Describe a law which you think is good. You should say:

-what kind of law it is

-when you first heard of the law

-how the law is upheld

-and explain why you think it is a good law

5

Describe a colorful event. You should say:

-what the event was

-why it was so colorful

-what happened at the event

-and describe how you felt attending the event

ایده های خود را برای هر یک از کیوکارت ها در کامنت بنویسید تا از ایده های هم استفاده کنید.

Leave A Reply