صحبت در مورد ویروس کرونا در آیلتس و تافل : واژه های مهم (1)

کرونا در تسک سوم مصاحبه

اسپیکینگ آیلتس و تافل

همانطور که می دانید بخش اسپیکینگ این آزمون ها ممکن است شامل سوالاتی شود که به زندگی روزمره اشاره دارند. این روزها تمامی کشورها درگیر همه گیری کرونا هستند و تعجبی ندارد اگر در اسپیکینگ آیلتس و تافل شما مجبور به صحبت از این مشکل شوید. برای اینکه آماده باشید، برای شما فهرستی از واژه هایی که هنگام صحبت از ویروس کرونا در آیلتس و تافل به کارتان می آید تهیه کردیم. 

 

ویروس کرونا در آیلتس و تافل

این همه گیری بخش های مختلفی از زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین در ادامه واژگان مورد نیاز را بصورت موضوعی بیاموزید.

Communication

ping: to contact sb via computer or phone

Zoom (v) (n): web conference platform

lag: delay

drop out: lose connection 

WFH: working from home

screen share: allow sb to see your screen

time

unprecedented times: sth we have never experienced

pre-COVID: before the virus

post-COVID: after the virus

lockdown: staying within your home

quarantine: a period of time in isolation

ISO isolation: to be on your own

self-isolate: self imposed isolation

در قسمت بعد چند واژه دیگر را معرفی می کنیم.

 

مطالب زیر نیز مفیدند:

حروف اضافه At, on and in
نمونه تسک 2 رایتینگ آیلتس همراه با بخش های مهم
رایتینگ آیلتس آکادمیک، تسک دوم (25) : مسأله قطعیت یا certainty

Leave A Reply