سؤالات تسک دوم رایتینگ آکادمیک و جنرال در ماه اکتبر 2022

سؤالات آیلتس

تفاوت رایتینگ آیلتس آکادمیک و جنرال

همان طور که می دانید، آیلتس در دو نوع جنرال و آکادمیک برگزار میشه. ساختار کلی این دو بسیار مشابه است اما تفاوتهایی در نوع تسک های هر مهارت می توان مشاهده کرد. در بخش رایتینگ، تسک اول در آیلتس جنرال یک نامه است. شما بیست دقیقه زمان دارید تا یک نامه ی رسمی یا غیررسمی بنویسید. در تسک اول آیلتس آکادمیک، شما می بایست یک گزارش بنویسید. این گزارش باید براساس نقشه، گراف، جدول و… که در اختیارتان قرار داده می شود، نوشته شود. برای این تسک نیز بیست دقیقه فرصت دارید. تسک دوم رایتینگ در هر دو نوع یک مقاله است و چهل دقیقه زمان دارید تا یک مقاله 250 لغتی بنویسید. تفاوت میان آیلتس جنرال و آکادمیک در تسک دوم، موضوع آن است. موضوع های آزمون جنرال روزمره تر و عمومی تر از آزمون آکادمیک است. بهترین روش برای آشنایی و آمادگی، مرور سؤالات تسک دوم رایتینگ آکادمیک و جنرال در آزمون های آیلتس اخیر است. 

در ادامه سؤالات ماه اکتبر را مرور می کنیم.

سؤالات تسک دوم رایتینگ آکادمیک و جنرال ، اکتبر 2022

تسک دوم رایتینگ آکادمیک

-Today, many people use the internet and smartphones to transfer money to friends, family, and businesses.

Is this a positive or negative development?

-Some feel that individuals should try to assimilate completely to the country where they live while others feel it is more important to preserve their native culture.

Discuss both sides and give your opinion.

-In some parts of the world traditional festivals and celebrations have disappeared or are disappearing.

What problems is this causing?

What measures could be taken to counter this situation?

-Some people today have argued that countries should interfere less in the affairs of other nations.

To what extent do you agree or disagree?

-Advanced technology has brought many beneficial changes to the world. However, some old people today struggle with the use of technologies such as mobile phones and the Internet.

How can the elderly benefit from using advanced technologies?

How can the elderly be encouraged to use consumer electronics more often?

تسک دوم رایتینگ جنرال

-Some people think that dangerous sports should be banned. Others, however, believe that people should be free to choose sports activities. Discuss both these views and give your own opinion.

 

-In today’s world, people spend a lot of money on appearance because they want to look younger. Why does this happen? Do you think this is a positive or negative development?

 

-Many governments think that economic progress is their most important goal. Some people, however, think that other types of progress are equally important for a country. Discuss both these views and give your own opinion.

-Schools are no longer necessary because children can learn so much from the internet and be educated at home. To what extent do you agree or disagree?

سعی کنید برای موضوعات بالا ایده پردازی کنید، یک outline تهیه کنید و مقاله خود را در چهل دقیقه بنویسید. 

به نظر شما کدام یک از این موضوعات برای ایده پردازی مشکل تر است؟ نظرات خود را در زیر با ما به اشتراک بگذارید.

 

مطالب زیر نیز مفیدند:

نمونه سؤال اخیر رایتینگ آیلتس: تسک دوم آکادمیک، سپتامبر ۲۰۲۲
سؤالات موضوعی اسپیکینگ آیلتس : سؤالات مربوط به relationships

 

Leave A Reply