ده کیوکارد اخیر از مصاحبه آیلتس : موضوعات بخش دوم اسپیکینگ

ده کیوکارد اخیر از مصاحبه آیلتس

کیوکارد

در بخش دوم اسپیکینگ به شما یک کیوکارد داده می شود و روی آن موضوعی نوشته شده و سوالاتی کوتاه راجع به آن موضوع. شما یک دقیقه فرصت دارید تا نت برداری کنید و سپس بین یک تا دو دقیقه راجع به خودتان درباره موضوع صحبت کنید. اگر موضوع ناآشنا باشد، کار آسانی پیش رو نخواهید داشت. در ادامه ده کیوکارد اخیر از مصاحبه آیلتس را با هم مرور میکنیم.

 

ده کیوکارد اخیر از مصاحبه آیلتس

Describe a house or apartment you would like to live in. You should say:

where it is / where it would be

what you would (like to) do there

who you would (like to) live therewith

explain why you would like to live in this place.

Describe an interesting animal you have seen. You should say:

what animal it was

when and where you saw it

and explain how you feel about this animal

Describe a successful small business that you know about. You should say:

what business/company it is

what this business does

how you know about this business

explain why you think this business/company is successful.

Describe a crowded place you’ve been to. You should say:

when you went there

where the place is (or, was)

who you went there with

and explain how you felt about the place

Describe a family member you spend a lot of time with. You should say:

who this person is

what you usually do together

what kind of person he/she is

and explain why you spend the most time with him/her

Describe a person who is often in the news, and who you would like to meet. You should say:

who this person is

how you know him/her

why he/she is often in the news

and explain why you would like to meet him/her

Describe a change that could improve your local area. You should say:

what the change would be

how this change could be made

what problems are causing the need for this change

and explain how this change would improve your local area

Describe a natural talent (sport, music, etc.) you want to improve. You should say:

what is it

when you discovered it

why you want to improve it

and explain how you feel about it

Describe a time when it was important to tell your friend the truth. You should say:

who your friend is

what the truth was

what your friends’ reaction was

and explain why you think it was important to tell your friend the truth.

Describe a time when you tried to do something but were not very successful. You should say:

when and what you tried to do

why you failed to do it

and how you felt about it

مطالب زیر نیز مفیدند:

پیشبینی موضوعات رایتینگ آیلتس : موضوعات مورد انتظار تا آخر ۲۰۲۱ (۱)

اسپیکینگ مستقل تافل : چند نمونه از سؤالات اخیر آزمون تافل ۲۰۲۱

Leave A Reply