آخرین سؤالات آیلتس : بخش رایتینگ، تسک دوم، دسامبر 2022

سؤالات بخش نوشتاری آیلتس

موضوعات رایج در تسک دوم رایتینگ آیلتس

مرور آخرین سؤالات آیلتس به شما کمک می کند تا با موضوعات اخیر و رایج در این بخش از آزمون آشنا شوید. اگرچه یک سری از موضوعات کلی رایج وجود دارند که عموما موضوع مقاله به آنها مرتبط است. مانند: education, art, technology, travel, health, environment, communication, business, crime, and money. اما این موضوعات بسیار وسیع هستند و خود شامل موضوعات متنوعی می شوند. از این رو، برای آشنایی بیشتر با موضوعات دقیق تر، بهترین روش مرور سؤالات اخیر است.

طبق روال هر آخر ماه، این مطلب به سؤالات تسک دوم آیلتس در دسامبر 2022 اختصاص یافته است.

 

آخرین سؤالات آیلتس در تسک دوم رایتینگ، دسامبر 2022

-Some people think that social networking sites have a huge negative impact on both individuals and society.

To what extent do you agree or disagree?

-Online currencies have become more common in recent years.

Why is this?

Is this a positive or negative development?

-As the number of cars increases, more money has to be spent on road systems. Some people think the government should pay for this. Others, however, think that drivers should cover the costs.

Discuss both views and give your opinion.

-Many people today would argue that cinemas are becoming irrelevant due to new streaming services.

To what extent do you agree or disagree?

-Some people say that to prevent illness and disease, governments should focus more on reducing environmental pollution and housing problems.

To what extent do you agree or disagree?

-Some people believe that children of all ages should have extra responsibilities (for example, helping at home or at work). Others believe that, outside of school, children should be free to enjoy their lives. 

Discuss both views and give your own opinion.

-In recent years, there has been growing interest in the relationship between equality and personal achievement. Some people believe that individuals can achieve more in egalitarian societies. Others believe that high levels of personal achievement are possible only if individuals are free to succeed or fail according to their individual merits.

Discuss both sides and give your own opinion.

موضوعات مربوط به دو ماه گذشته را نیز می توانید از لینک های زیر بخوانید:

موضوعات اخیر رایتینگ آیلتس آکادمیک در ماه نوامبر ۲۰۲۲

سؤالات تسک دوم رایتینگ آکادمیک و جنرال در ماه اکتبر ۲۰۲۲

Leave A Reply