یادگیری collocations در زبان انگلیسی : درس اول ، Family

یادگیری collocations در زبان انگلیسی

یادگیری collocations در زبان انگلیسی

چندی پیش در مطلبی collocation را برایتان تعریف کردیم و از اهمیت یادگیری آن گفتیم (برای خواندن مطلب اینجا کلیک کنید). همانطور که ممکن است بدانید، collocationها کلماتی هستند که معمولا در کنار هم به کار می روند. برای مثال فعلی که برای مرتب کردن تخت به کار می رود در زبان انگلیسی make است (make the bed) نه فعل دیگری. یکی از مشکلات یادگیری هر زبانی یادگیری collocationهای صحیح است. در این سری مطالب قصد داریم یادگیری collocations در زبان انگلیسی را برایتان ساده تر کنیم. در هر درس یک موضوع را انتخاب می کنیم و collocationهای مرتبط و پرکاربرد آن موضوع را برایتان فهرست خواهیم کرد. برای تقویت مهارت اسپیکینگ و رایتینگ خود می توانید از این روش استفاده کنید. در این قسمت به سراغ موضوع خانواده می رویم که بسیار پرکاربرد است. عباراتی که پررنگ شده اند را فراموش نکنید!

 

collocations for family

 1. immediate family: your parents and siblings
 2. extended family: your relatives such as uncles, aunts, grand parents, etc.
 3. family tree: a diagram that shows the relationships among your family members
 4. family member: a person in your family
 5. distant relative: a relative whose connection with you is not close
 6. loving family/close-knit family: a family that has good relationships
 7. carefree childhood: a childhood in which you did not have anything to worry about (opposite: troubled childhood)
 8. dysfunctional family: a family that doesn’t have good relationships
 9. bitter divorce: a kind of separation with angry or bad feelings
 10. messy divorce: a divorce with a long legal battle over the money, possessions, etc.
 11. divorce settlement: the decisions about the separation of assets.
 12. broken home: a family with divorce or separation
 13. custody of the children:  who has the primary responsibility for the children after a divorce
 14. grant joint custody: when the separated couple share the responsibility of the children (opposite: sole custody)
 15. award sole custody: when the judge decide who is responsible
 16. pay child support: the money the father should pay for the expenses of the kids
 17. mutual divorce/separation: when both agree without any fight
 18. to be on good terms with somebody: to have polite relationship without any conflicts
 19. to get pregnant: become pregnant
 20. single mother: a mother who raises her children without the father
 21. to have an abortion: when a pregnant woman decide not to keep the child
 22. give the baby up for adoption: when a mother decide to give her baby up to other couples to raise him/her
 23. due date: the date that the baby is planned to arrive (to be born)
 24. have the baby: give birth to the baby
 25. bring up a child: raise a child
 26. adopt a child: to take the responsibility as a parent for a child who is not yours
 27. birth mother: biological mother

 

سعی کنید از این عبارات در صحبت هایتان استفاده کنید. استفاده از این عبارات باعث می شود نمره بهتری از بخش اسپیکینگ و رایتینگ آزمون های زبان بگیرید.

 

Leave A Reply