گرامر آیلتس و تافل : استفاده از for و to در جایگاه مناسب

شروع جملات در رایتینگ تافل

گرامر آیلتس و تافل

در بحث گرامر آیلتس و تافل ، یکی از مشکلات رایج استفاده ی به جا و مناسب از for و to است. این دو واژه به علت کاربردهای نزدیکی که دارند اغلب به جای یک دیگر به کار می روند و باعث اشتباهات گرامری در گفتار و نوشتار می شوند. در ادامه کاربردهای صحیح آنها را مرور می کنیم.

 

موارد استفاده از for

 

  • schedule: I made an appointment for May 6.
  • function: A ladle is a big spoon used for serving soup.
  • benefits: Yogurt is good for your digestion,
  • period of time: We have lived here for 3 years.
  • Motive/purpose: (for+a noun): I am saving money for a new house.

موارد استفاده از to

  • destination: We are going to Paris.
  • distance: It’s about a mile from my house to the institute.
  • comparing (prefer): I prefer eating sushi to eating pizza.
  • giving: I gave my book to her.
  • motive/purpose: (to+ a verb): I am saving money to buy a new house.

نکته:

گاهی برای بیان ارزش ها از to و برای بیان نظر شخصی از for استفاده می شود که بسیار شبیه به هم است. برای مثال:

Honesty is important for me. (opinion: sth you need or will help you in a way)

Helping the environment is important to me. (value)

مطالب زیر را از دست ندهید:

واژگان کاربردی: Topic: Holiday
4 نمونه cue card آیلتس

Leave A Reply