واژگان آکادمیک : 10 واژه مرکب برای استفاده در رایتینگ آیلتس و تافل

موضوع اقتصاد در آیلتس

واژگان آکادمیک

همانطور که می دانید برای تسک های رایتینگ در آزمون های آیلتس و تافل نیاز است از واژگان رسمی و آکادمیک استفاده کنید. همجنین ممکن است در حال نوشتن یک گزارش کاری یا یک پیپر دانشگاهی باشید. در این مطلب ده تا از واژگان آکادمیک مرکب که کاربرد زیادی دارند را فهرست می کنیم. سعی کنید برای آنها مثال های زیادی بخوانید تا از نحوه استفاده آنها مطمئن شوید.

 

ده واژه مرکب آکادمیک برای رایتینگ

Firsthand

collocations: firsthand knowledge/account/look/experience

opposite: secondhand information

up/downside

used for positive and negative aspects of sth

synonyms for advantage and disadvantage 

widespread

(adj) prevalent, far-reaching, everywhere

overestimate/underestimate

(v): to gauge the value of sth or someone too highly/ too low

commonplace/ everyday

(adj): common, ordinary, unremarkable

collocation: everyday item

backbone

(n): the foundation of sth/ the courage to do sth

Tailspin

(n): in serious, very strong decline

collocation: go into a tailspin, be in a tailspin

foresight/ hindsight

(n): seeing ahead/looking back at sth with today’s knowledge

collocation: have the foresight to/ in hindsight

household

(n): a group of people who live together

(adj): relating to the household and home; common

extraordinary

(adj): special, not ordinary, exceptional

collocations: extraordinary beauty/results/ circumstances

مطالب زیر نیز مفید خواهند بود:

واژگان ضروری آیلتس : چند واژه alternative بسیار ضروری

انگلیسی آکادمیک : 25 واژه مناسب برای دانشگاه، آیلتس و تافل

واژگان انگلیسی: چند واژه در انگلیسی روزمره که نمی دانید!

 

Leave A Reply