دانشگاه های مورد تاييد وزارت بهداشت

دانشگاه های مورد تاييد وزارت بهداشت

ليست دانشگاه های مورد تاييد وزارت بهداشت ايران برای سال 2019-2018

همه دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در در فایل PDF زیر گردآوری شده اند.

فایل PDF: دانشگاه های مورد تاييد وزارت بهداشت

Leave A Reply