تفاوت بین everything و every thing

تفاوت بین everything و every thing

در روزهای اخیر زبان‌آموزان ما این پرسش را مطرح کرده‌اند که تفاوت بین everything و every thing چیست. البته این سوال را می‌توان به تفاوت بین everyone و every one نیز ربط دارد، چرا که پاسخ این دو سوال تقریباً مشابه است.

بصورت کلی، تفاوت خاصی بین دو واژه‌ی everything و every thing وجود ندارد. شما می‌توانید هرکجا که از everything استفاده می کنید، every thing را نیز به کار بگیرید:

Everything / Every thing was covered in a thick layer of dust.
.همه‌چیز را لایه‌ی ضخیمی از گرد و غبار پوشانده بود
چنین موضوعی در مورد everyone و every one نیز صدق می‌کند:
Send my best wishes to everyone / every one in the family.
.برای همه‌ی افراد خانواده بهترین آرزوهارو دارم
اما تفاوتی جزئی در این دو گروه از واژه‌ها وجود دارد که در موارد خاص باید رعایت گردد. هنگامی که every پیش از واژه‌ی one یا thing به صورت جدا آورده می‌شود، تاکیدی بر تک تک افراد یا چیزهایی می‌باشد که مورد اشاره هستند. اما در صورت سرهم نوشتن این کلمات، ما به صورت کلی به چند چیز یا فرد اشاره داریم:
Everything will be OK. همه‌چیز به خوبی پیش خواهد رفت
Every thing should be checked for security issues. هرچیزی باید به خاطر مسائل امنیتی بررسی شود
Everyone should exercise to stay healthy. همه باید ورزش کنند تا سالم بمانند
Every one should submit their name in the match. تک تک افراد باید در مسابقه ثبت‌نام کنند

ولی با این وجود، در مورد تفاوت بین everything و every thing می‌توان گفت که این تمایز در حدی نیست که نتوان این دو واژه را جای یکدیگر استفاده کرد. البته بررسی کتاب‌های منتشر شده در دویست سال اخیر نیز نشان داده است که واژه‌ی everything جایگزین every thing شده است:

تفاوت بین everything و every thing:

تفاوت بین everything و every thing

به عنوان نکته ی آخر، باید توجه داشت که گاهی تصمیم داریم بر تک تک افراد یا چیزهایی تاکید کنیم، یا به عبارتی دیگر، قصد داریم از every thing یا every one استفاده کنیم. در این صورت این امکان وجود دارد بعد از every از صفت هایی همچون single استفاده شود تا این تاکید مشخص گردد:

Every single one of them scored a goal. تک تک اون ها گل زدند
I have to eat every last thing on my plate. من باید تک تک چیزهایی که تو بشقابمه رو بخورم

 

Leave A Reply