۳۰ اصطلاح مهم و کاربردی برای آزمون های تافل و آیلتس (2)

اهمیت اصطلاحات در آیلتس و تافل

اهمیت اصطلاحات در آیلتس و تافل

یکی از تفاوتهای عمده میان نیتیو اسپیکرهای یک زبان و کسانی که آن زبان را بعنوان یک زبان خارجی یا زبان دوم یاد میگیریند، کاربرد اصطلاحات است. بنابراین کاربرد اصطلاحات در آزمونهای زبان انگلیسی می تواند نمره شما را بطور قابل توجهی افزایش دهد. اما این نکته را نیز باید بخاطر داشته باشید که استفاده نابجا و نادرست آنها نمره شما را کاهش خواهد داد. پس بهتر است اصطلاحات را به خوبی یاد بگیرید و از معنای صحیح آنها و کاربرد آنها اطمینان حاصل کنید. برخی از داوطلبان تعداد زیادی اصطلاح حفظ می کنند و در مصاحبه به وفور از اصطلاحات استفاده میکنند. این استراتژی خوبی نیست. مصاحبه گر شما آموزش دیده است و به راحتی می تواند تفاوت کاربرد صحیح و بجای اصطلاحات را از کاربرد نابجای آن که تنها به دلیل گرفتن نمره انجام می شود، را تشخیص دهد. همچنین تقرییا تمامی اصطلاحات غیررسمی هستند، پس بهتر است از کاربرد آنها در مقالات رسمی بخش رایتینگ پرهیز کنید. حال که از اهمیت اصطلاحات در آیلتس و تافل اطلاع پیدا کردید، اصطلاحات مهم زیر را یاد بگیرید و سعی کنید در صورت امکان در مصاحبه خود استفاده کنید.

 

15 اصطلاح کاربردی برای آیلتس و تافل

Back to square one

Meaning:          To go back to the beginning and start again.

Example:           The project was not good enough.  We need to go back to square one and start again.

 

Fifty fifty 

Meaning:          To divide something equally ie to divide in half

Example:           Divide the cakes fifty fifty

 

Go the extra mile

Meaning:          To do more than is expected of you

Example:           He went the extra mile to ensure everything was finished on time.

 

On the same page

Meaning:          Two people are in agreement about a situation.

Example:           We are on the same page as to how to take the situation forward now.

 

Don’t rock the boat

Meaning:          Do not cause a problem or make an issue

Example:           Don’t rock the boat about the costs of the project.

 

Don’t upset the apple cart

Meaning:          Rather like don’t rock the boat, do not make a fuss.

Example            Don’t upset the apple card by making a scene.

 

The sky’s the limit

Meaning:          A person can achieve anything they want.

Example:           The sky’s the limit, work hard and you will progress to the top of the firm.

 

The elephant in the room

Meaning:          This relates to an obvious issue that is not being talked about

Example:           Talk about the elephant in the room and deal with the major issue that needs to be discussed now.

 

Take the bull by the horns

Meaning:          Similar to the elephant in the room.  Deal with the problem.

Example:           Take the bull by the horns, you must sort out the major problems.

 

In the black

Meaning:          The business is earning money and making a profit.

Example:           Finally, the business is in the black as we have had a good year and made

                             more profits than we thought we would make.

 

In the red 

Meaning:          The business is not making any profit and so is losing money.

Example:           The business is in the red as they expanded too quickly and their overheads are too high.

 

Read between the lines

Meaning:          To understand something that may not be entirely clear

Example:           Read between the lines, work out what is not being said at the meeting and sort out the problem.

 

Uphill battle

Meaning:          There are many obstacles to sort out before we achieve what we want.

Example:           There is an uphill battle to win the contract.

 

No time to lose

Meaning:          Something must be finished very soon

Example:           He has no time to lose as his project is due in first thing tomorrow morning.

 

Word of mouth

Meaning:          News which spreads very fast as people tell other people the same news.

Example:           The news spread by word of mouth that the new hotel was very successful.

 

برای خواندن 15 اصطلاح اول این فهرست به لینک زیر مراجعه کنید:

۳۰ اصطلاح مهم و کاربردی برای آزمون های تافل و آیلتس (۱)

Leave A Reply