تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ یکی از زبان آموزان موسسه درخت جاويدان

تجربه آزمون آیلتس

تجربه آزمون آيلتس اسپيكينگ زبان آموزان موسسه درخت جاويدان

? مركز آزمون: ايرسافام
? بخش اسپيكينگ
Introduce yourself
?Describe the place you live now-
?The availability of transportation system in the place you live-
?Do you ever walk to work-
? Do you enjoy walking-
?Have you ever experienced something special while you are walking-
?How children celebrate their birthday in your country-
?What is the advantage of study or work in a group-
?What is the disadvantage of study in a group-
? Cue card
Describe a person who you are interested in spending your time-
?who is this person-
?how long have you known together-
?how much time do you spend with him-
?how do you spend your time-
?why do you like to spend your time with him-
?Nowadays how much time people spend to talk to each other-
?people spend enough time to talk to each other. Do you agree or not-
?computers affect the people’s talking-
?Do you prefer to spend your time with your family or your friends-

 

Leave A Reply